۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

فرهنگستان در سیمای خانواده

[…]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

نشست «روز پاسداشت زبان فارسی» در فرهنگستان برگزار می‌شود

[…]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

دکتر محمد دبیرمقدم، استاد برتر رشتۀ زبان‌شناسی همگانی

[…]

یادداشت ماه