۲۲ خرداد ۱۳۹۷

ویژه‌نامۀ شبه‌قاره ـ شمارۀ ۷

[…]
۱۹ خرداد ۱۳۹۷

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۴۵ 

[…]
۶ خرداد ۱۳۹۷

دانشنامۀ زبان و ادب فارسی ـ جلد هفتم

[…]
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

نثر گفتاری تاجیکان بخارا

[…]