۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۴۰

چهلمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (آذر ۱۳۹۶) منتشر شد. فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی […]
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

شرح منتخب لطایف عبید زاکانی

پژوهشگاه فرهنگ فارسی ـ تاجیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، وابسته به بنیاد سعدی، بیست و سومین کتاب خود را پس از بازگشایی در سال ۱۳۹۴ […]
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۶۰

شصتمین شمارۀ فصلنامۀ نامۀ فرهنگستان منتشر شد. این شماره از نامۀ فرهنگستان که ویژۀ رسیدن این مجله به شمارۀ شصتم است شامل بخش‌هاى گوناگون، ازجمله سرمقاله، […]
۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

ایران‌نامه ـ شمارۀ ۴۱ و ۴۲

چهل و ‌یکمین و چهل و دومین شمارۀ ایران‌نامه منتشر شد. ایران‌نامه مجله‌ای علمی و تخصصی است که به سردبیری دکتر صفر عبدالله، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی […]