بررسی وضعیت ادبیات تطبیقی در دانشگاه‌ها

 چهارشنبه، هفدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۷، جلسۀ «بررسی وضعیت ادبیات تطبیقی در دانشگاه‌ها» با حضور خانم‌ها دکتر ایلمیرا دادور (مدیرگروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، دکتر سیده ناهید حجازی (معاون گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، ویدا بزرگ‌چمی (عضو هیئت علمی گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، دکتر فرزانه کریمیان (گروه زبان فرانسۀ دانشگاه شهید بهشتی)، ‌دکتر نرجس خدایی (گروه زبان آلمانی دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر زهرا محمدی (گروه زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس)، و آقایان دکتر هادی (گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران)، دکتر خلیل پروینی (گروه زبان عربی دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر محمدرحیم احمدی (گروه زبان فرانسۀ دانشگاه الزهرا) و دکتر آبتین گلکار (گروه زبان روسی دانشگاه تربیت مدرس) در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر دادور در سخنانی، ضمن معرفی حاضران در نشست، هدف برگزاری این جلسه را آگاهی یافتن از وضعیت آموزشی و پژوهشی ادبیات تطبیقی در گروه‌های زبان‌های مختلف دانشگاه‌های تهران اعلام کرد.

پس از آن هریک از شرکت‌کنندگان از فعالیت گروه خود و گروه‌های مرتبط با خود در ادبیات تطبیقی و وضعیت واحدهای درسی و زمینه‌های پژوهشی در مقاطع مختلف دانشگاهی به‌اجمال صحبت کردند و پیشنهادهایی را در باب بهبود وضعیت ادبیات تطبیقی در دانشگاه‌ها ارائه دادند. همچنین، حاضران به‌منظور جلوگیری از موازی‌کاری در دانشگاه‌ها، خواستار سامان دادن درس ادبیات تطبیقی بر اساس موضوعات و روش‌های آن در دانشگاه‌ها در رشته‌های مختلف، تشکیل انجمن ادبیات تطبیقی، انتشار خبرنامه و ایجاد وبگاه ادبیات تطبیقی شدند.