پژوهشگر فرهنگستان، نامزد دریافت جایزۀ ادبی پروین اعتصامی

دکتر فاطمه فرهودی‌پور، پژوهشگر گروه ادبیات معاصر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در بخش پژوهش‌های ادبی هشتمین جایزۀ ادبی پروین اعتصامی نامزد دریافت این جایزه شد.

بر اساس اعلام دبیرخانۀ اجرائي این دوره از جایزۀ پروین اعتصامی، دکتر فاطمه فرهودی‌پور با تألیف کتاب‌شناسی نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر نامزد دریافت این جایزه شده است. کتاب مذکور که از جملۀ انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی است، در دو دفتر و زیر نظر حسن میرعابدینی به چاپ رسیده است.