ارتباط با فرهنگستان



تهران، بزرگراه شهید حقّانی،
بلوار کتابخانۀ ملی،
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

info@apll.ir

۶۸- ۸۸۶۴۲۳۳۹

روابط عمومی: ۸۸۶۴۲۵۳۲

ارسال پیام